Skip to main content

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego fabrykaneonow.pl

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia


§ 1 DEFINICJE
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy fabrykaneonow.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
https://fabrykaneonowbak.cfolks.pl/
Sprzedawca – MULTIFORMS Maciej Sielski Spółka komandytowa,
NIP 8952251245 , nr REGON 366700426 , Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy
KRS 0001011266.
Adres: Kościerzyńska 38, 51-430 Wrocław, e-mail: bok@fabrykaneonow.pl
Kapitał zakładowy: 150 000,00 PLN

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Kościerzyńska 38, 51-430 Wrocław
2. Adres e-mail:
bok@fabrykaneonow.pl
3. Telefon: +48 731 080 000

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
Urządzenie z dostępem do Internetu
Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne
konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena
za towar, wybrane dodatki do produktu oraz koszty dostawy.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności
za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu
przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym
nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
8. Sprzedawca infomuje, że w przypadku zamówien indywidualnych po zaakceptowaniu kosztów
wykonania produktu oraz ustalenia terminu realizacji,Kupujący zobowiązuje się do wpłacenia na podane
konto bankowe minimum 20% zaliczki od całkowitej kwoty zamówienia.

§ 5 PŁATNOŚCI
1. Za złożone zamówienie można zapłacić:
a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
b. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
Przelewy24.pl:
·Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
·Płatności online
·BLIK
W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni
roboczych od złożenia zamówienia.
W przypadku zamówienia indywidualnego zaliczkę za zamówienie należy zapłacić w terminie 7
dni roboczych od zaakceptowania kosztów.
Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę,
opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do
realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
5.W przypadku zamówień indywidaulnych termin realizacji ustalany jest indywidualnie.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie
realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym
terminie.
5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej za pośrednictwem firm kurierskich taki jak DPD, InPost, DHL i DB Schenker.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z
zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez Konsumenta
weszła w posiadanie tego towaru.
b. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż
przewoźnik i wskazana przez
Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do
przeniesienia własności wielu rzeczy,
które dostarczane są osobno.
c. W przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych – od dnia zawarcia tej umowy.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę,
korzystając z danych podanych w § 2
Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
przykład pismo wysłane pocztą lub
informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu
Regulaminu, jednak nie jest to
obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą
wykonania przysługującego mu
prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane
od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji
Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy i ją zatwierdził.
2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały
przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w
każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do
czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Kościerzyńska 38, 51-430 Wrocław
niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument
poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
6. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument
również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych
kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w
opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej
Kupującego.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu
do umowy:
a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia.
c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
po otwarciu opakowania nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu.
d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z
innymi rzeczami.
e. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
f. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
g. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca
nie sprawuje kontroli, i które
mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
h. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za
wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu
go przez przedsiębiorcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 9 REKLAMACJE
1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru
na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została
udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie
cywilnym:
a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
b. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
d. Żądać usunięcia wady.
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub
elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru
do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na
koszt Sprzedawcy, na adres ul. Kościerzyńska 38, 51-430 Wrocław
5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach,
jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu,
Konsument może skorzystać m.in. z:
a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do
którego należy się zwrócić z
wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego
przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji
Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co
do zasady postępowanie jest
bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
c. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 10 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu
jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji,
zgodnie z zasadami określonymi w
ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka
prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga
osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie
sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza
uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
6. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin
nie określa tych kwestii odrębnie.